This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

За нас

Детска градина „Славейче” е създадена на 28.12.1979 г. в квартал „Бръвта” в близост до стадион, природа и градски парк. Първи директор е Детелина Кълчишкова. Името е претърпяло няколко промени - №3, „Вела Благоева” и през 1983 г. става ЦДГ „Славейче”. Всички работили в детската градина са допринесли с труда и грижите си за развитието й. Тя е общинска детска градина за деца от 3 до 7 годишна възраст - до постъпването им в първи клас. През 1983 г. е утвърдена за базова градина, като работи с катедра предучилищно образование на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”. Работи с 104 деца, разпределени в 4 възрастови групи и подготвителна група намираща се в сградата на настоящата полиция. По инициатива на ДГ „Славейче” през месец септември е организирано зелено училище сред природата в с. Вонеща вода, като активно се работи по програмата: „Здрав дух в здраво тяло” на Министерството на физкултурата и спорта.

От 1986 до 1990 г. По време на инициативата се работи по дейностите „Ролята на физкултурата и спорта за развитието на детската личност” – ежегодни есенни лагери в гр. Трявна и в с. Вонеща вода, които спомагат за развитието на здравното възпитание и туризма.

Чрез обогатяване на МТБ с дидактични игри и техники се внедряват нови педагогически технологии на игрово взаимодействие и се повишават компетенциите и игровите способности на децата. Подбора на базови учители е следният: Марияна Николова, Данка Михова, Лиляна Папазова, Елка Йорданова, Кинка Стоименова, Петранка Стоянова. Ежемесечно се провеждат педагогически сбирки посещавани от педагози от цялата област под ръководството на преподаватели от катедрата на ВТУ: гл.ас. Боряна Топалова и проф. Пламен Легкоступ.

От 1997 до 1998 г. Детската градина започва със съкращение, заработва на три групи с директор Тамара Вълкова. Учителският екип продължава да работи по програма с авторски колектив: Елена Русенова и сем. Гюрови. Основната цел е създаване на условия за спокойно и целенасочено педагогическо взаимодействие между учител и дете, съответстващ на възпитателно-образователните цели. Провеждат се открити уроци в началото и края на учебната година с родители и учители от началните училища и СОУ „Максим Райкович” с цел приемственост между детска градина и училище. Провеждат се и дискусии на тема: ”Закаляване на децата, главен фактор за здравето”.

От 1999 г. градината става самостоятелно юридическо лице. През учебните години екипа работи по учебна програма Моливко на издателство „Слово”. Обновени и допълнени са всички правилници за успешна работа на екипа. Основната цел е възпитаване на отзивчивост към възприемания свят като преживяване на срещите с новото и необичайното - пробуждане на детското любопитство, наблюдателност и любознателност. През 2002 г. е учредено Училищно настоятелство. След проведен конкурс през месец октомври 2008 г. за директор на ЦДГ „Славейче” е назначена Елка Йорданова. В детска градина „Славейче” работи екип от отговорни и ентусиазирани специалисти. Стимулира се инициативата, желанието и готовността на децата за учене. Давам се възможност на децата да растат обичани, ценени и възпитани. Учителите са мотивирани, защото отстояват приоритетите в работа си и защитават своя професионализъм, чувстват се истински личности и се обогатяват професионално.

Нашите стратегически цели са: прилагане на авангардни, образователни технологии и европейски компетенции, възпитаване в дух на толерантност и уважение към другите; Партньорство и сътрудничество с други детски градини, културни, обществени и други институции; Създаване на академия за родители и училище за партньорство.

С участието си в множество конкурси децата завоюваха награди и грамоти, а учителките сертификати. От 2008 г. екипа на детската градина организира „Благотворителна кулинарна изложба” като изделията се предоставят на социалната трапезария и манастира „Св.св. Петър и Павел”. Заедно с децата отбелязваме всички християнски празници. Открит е и кът на християнските добродетели, иконостаса и иконите са предоставени като подарък от майка Пелагия от манастира „Св.св. Петър и Павел”.

В градината е осъществен проект „Съботно-неделна грижа за деца в неравностойно положение” за календарната 2011 г. Партньори са сдружение „Виктория 04”, Община Лясковец и Община В. Търново. Оформено е методично обединение за екологията.

Здравно образование: Открита практика на тема „Осъзнаване на здравето като ценност, адекватни ориентири за опазването му”.

През септември 2011 г. е открит ресурсен кабинет за работа с деца със специални образователни потребности.

С помощта на екипа са обновени и модернизирани интериора и двора на градината.

Също през 2011 г. с партньорството на Община Лясковец градината усвоява проект за Енергийна устойчивост. Сградата е обновена и санирана, сменена е дограмата.

През 2014 г. се отбеляза 35-тата годишнина от създаването на градината.

Екипа взе участие в областната конференция към университета „Св.св. Кирил и Методи” - „Нравствените ценности на християнството”, а също и участие в семинар „Успешни родители - техники за активно слушане”.

Децата в няколко поредни години участват в Карвинг фестивала в град Лясковец.

Провеждат се открити практики - „Правилно ли пресичаме”. Възобновен е кабинета по безопастно движение.

Оформят се ателиета за допълнителна работа с децата - театрално студио, йога, съвременни танци.

През 2016 г. екипа работи по национална програма за насърчаване на грамотността. Мероприятията включват: Кой ще ми чете – анкета родители, На баба приказка разказвам, Мамо прочети ми, Пътуващ куфар. Проведена е и среща с детската писателка Валентина Петкова.

Бъдещо развитие: Детската градина – образователно-възпитателен и културен център.

  • Утвърдена програма за възпитание на децата от 3 до 7 годишна възраст.
  • Опитни и квалифицирани педагози.
  • Специална подготовка за училище.
  • Сигурност и спокойствие в красив и богато озеленен двор.
  • Ресурсен кабинет - за деца със специални образователни потребности.
  • Занимални с богати кътове по интереси и всичко необходимо за индивидуална и екипна работа.

Нашата мисия: Да поставим основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална, културна и родова идентичност, да формираме децата като личности на 21 век. Личности рационални с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения и компетенции, умеещи да взаимодействат с околните. Заедно по пътя на знанието, радостта и доброто.

 

© 2017-2024 Детска градина „Славейче” гр. Лясковец